Komunikacijske vještine (Med. šk. Bj)

Cilj (svrha) učenja nastavnog predmeta: 

- informirati učenike o značenju komunikacije 

- osposobiti učenike da sami pridonose vlastitoj vještini komunikacije

- razvijati kod učenika svijest o važnosti psiholoških čimbenika pojedinca koji mogu utjecati na komunikaciju

-  omogućiti učenicima da razumijevajući važnost komunikacije u međuljudskim odnosima lakše komuniciraju sa suradnicima i bolesnicima

-  poticati razvijanje humanijeg odnosa između zdravstvenih djelatnika i bolesnika

-  uvježbavati komunikacijske vještine te upoznati značenje komunikacije u međuljudskim odnosima

- upoznati verbalnu i neverbalnu komunikaciju

-  razviti komunikacijske vještine u razgovoru

- usvojiti tehniku intervjua

- naučiti aktivno slušati, odnosno razvijati vještine empatije, asertivnosti i aktivnog slušanja (složenih komunikacijskih vještina)